No cal ser client de l’entitat

 1. Accedir sense targeta/llibreta
 2. Operacions sense targeta o llibreta
 3. Pagaments
 4. Servei pagaments EXPRESS
 5. Introduir CODI EMISOR: 59803825 -> Continuar
 6. Introduir SUFIX: 000 -> Continuar
 7. Introduir observacions: Es molt important introduir aquestes dades i amb aquest ordre.- Nom i cognoms del/de la nen/a- Curs

  – Nom de l’escola

  ->Continuar

 8. Introduir import a pagar: € i introduir bitllets al caixer ->Continuar
 9.  Reviseu les dades del rebut i premeu -> Continuar
 10. Realitzant operació.
 11. Imprimir justificant -> Continuar

Us lliurarà 1 justificant amb totes les dades i el canvi en monedes si escau.

RECORDEU QUE EL JUSTIFICANT L’HEU DE FER ARRIBAR A LA COORDINADORA DEL SERVEI DE MENJADOR.

Nota: A l’hora de realitzar els ingressos, és molt important que porteu aquesta informació per tal de tenir presents els codis i els passos a seguir davant el caixer BBVAESCOLA CAN DEU