Benvolgudes famílies,

Ens dirigim a vosaltres al començament d’un nou curs per tal d’oferir-vos tot un seguit d’informacions generals bàsiques pel bon funcionament del curs.

L’educació infantil es defineix,segons l’estructura del sistema educatiu, com una etapa educativa en la qual els infants han d’anar desenvolupant aquelles capacitats que els farà possible viure relacions afectives segures amb si mateixos i amb els altres; conèixer i interpretar l’entorn; anar adquirint uns instruments d’aprenentatge i un grau d’autonomia que els permetran anar formant part d’una societat multiculturalment organitzada i interculturalment viscuda.

A l’educació infantil aprendre és, per a l’infant, construir nous significats de la realitat que l’envolta, els quals enriqueixen els propis coneixements prèviament adquirits i permeten la seva aplicació a les noves situacions cada vegada més complexes.

L’escola és un espai privilegiat per a l’adquisició de coneixements, de vivències emocionals i de valors ètics i democràtics, i el primer espai social de cohesió, integració i participació. L’educació ha de fomentar la responsabilitat personal i comunitària i ajudar l’infant en la construcció d’una imatge positiva d’ell mateix, promovent l’educació de l’autoestima, la convivència i l’afany de superació.

Els pares, mares o tutors i els centres han de cooperar estretament en l’educació dels infants, per tal de garantir la continuïtat educativa entre el centre i la família. 

CALENDARI:

 El curs ha començat el 14 de setembre de 2015 i s’acabarà el 21 de juny de 2016.

 • Vacances de Nadal: seran del 23 de desembre al 8 de gener, ambdós inclosos.
 • Vacances de Setmana Santa: del 19 al 28 de març, ambdós inclosos.
 • Dies de lliure disposició:
 • 9 d’octubre de 2015.
 • 2 de novembre de 2015.
 • 7 de desembre de 2015.
 • 8 de gener de 2016.
 • 8 de febrer de 2016.

.   Festes locals de Sabadell : 7 de setembre de 2015 i 9 de maig de 2016.

. Altres festius:

 • 11 de setembre de 2015.
 • 12 d’octubre de 2015.
 • 8 de desembre de 2015.
 • 16 de maig de 2016.

FESTES I CELEBRACIONS ESCOLARS.

. La castanyada : 30 d’octubre, 2015

. Nadal : 22 de desembre, 2015

. Carnaval: 5 de febrer, 2016

. Fi de curs : 21 de juny, 2016

 HORARI

L’horari d’Educació Infanti i Primària és de 9 h. a 12’30 h. al matí, i de 15hs a 16’30hs a la tarda.

El dia  22 de desembre de 2015 i del 6 al 21 de juny de 2016 l’horari escolar serà de jornada intensiva, de 9 a 13 hores. 

MENJADOR. 

L’empresa que gestiona el servei de menjadors unificats de Sabadell des de fa dos cursos és EUDEC  ( SERCHS ).

Recordeu que és necessari inscriure al vostre fill/filla encara que només es quedi al menjador de tant en tant. Les inscripcions les podeu fer a la web: serhsfoodeduca.com  (Atenció: heu d’utilitzar els navegadors Google Chrome o firefox)

Si teniu dificultats per fer-ho a Internet, passeu per la Secretaria de l’escola i us proporcionarem un imprès.

Els preus d’aquests curs seran els següents :

Domiciliats (tres o més dies a la setmana) :   6’20 €

Esporàdics :                                                        6,80 €

El servei de menjador funciona a partir del 14 de setembre.

L’horari d’atenció a les famílies serà, com sempre, els dimecres a la tarda (de 15hs a 16hs).

SERVEI D’ ACOLLIDA MATINAL.

 El servei d’acollida funciona des del dia 14 de setembre. L’horari és de 8hs a 9hs del matí. (podeu consultar els preus a la secretaria del centre).

 REUNIONS DE PARES PER NIVELL. (Les reunions començaran a les 16’45hs) 

 

P-3:  dimarts 29 de setembre.

P-4:  dimecres 30 de setembre.

P-5:  dimecres 7 d’octubre.

1er:  dijous 8 d’octubre.

2n:   dilluns 5 d’octubre

 

 

3er:  dijous 1 d’octubre.

4t:    dimarts 6 d’octubre.

5è:   dimarts 13 d’octubre.

6è:   dimecres 30 de setembre.

PLANTILLA DE MESTRES I PERSONAL NO DOCENT.

 Direcció  José Miguel Moral
 Cap d’estudis  MªCarmen Lacasa
 Secretària  Sílvia Verdeny
 P-3 Tutora/Anglès P-5  Àngels Roca
 P-4 Tutora  Joaquima Sánchez
 P-5 Tutora/  Coordinadora d’E.Infantil  Esther Aymí
 1er Tutora  Jéssica Bayés
 2n Tutora  / Coordinadora C.I Yolanda Guisado
 3er Tutora Carmen Millán
 4t Tutora/ Coordinadora C.M Cruz Muñoz
 5è Tutora Lupe Cano
 6è Tutora/ Coord. Biblioteca Marta Cuadrado
 Llengua anglesa P-4/C.I/C.M  Sílvia Verdeny
 Llengua anglesa C.S  Cristina Martínez
 Educació Física E.Infantil i Primària  Tina Redondo
 Música / Coord. C. Sup.  Ferran Miquel
 Educació Especial  Feli Paniagua
 Reforç d’ E.Infantil  MªCarmen Lacasa
 Religió  Conxita Lecina
 Psicopedagoga  Rosa Anna Garcia
 Administrativa  Esther Posadas
 Conserges  M.Angel Cerrato/Emilia Jiménez (substit. Juan  García)

 

INFORMACIONS I NORMES GENERALS.

 • Per una bona organització de l’escola i dels propis alumnes, és imprescindible ser puntual; cal ser-ho a l’entrada i a la sortida. La porta s’obrirà a l’hora en punt i estancarà 10 minuts més tard de l’hora d’entrada. Un cop tancada la porta només es permetrà l’entrada amb causa justificada per part de la família de l’alumne. És important que treballeu l’hàbit de la puntualitat amb els vostres fills i filles.
 • Les faltes d’assistència i els retards, així com quan els alumnes hagin d’entrar abans o sortir fora d’horari escolar s’han de justificar per escrit al tutor o tutora corresponent. En aquest últim cas, si els alumnes han de sortir abans, els haurà de venir a buscar un adult.
 • En el cas d’haver d’administrar algun medicament tant en horari de classe com de menjador, serà necessari adjuntar la recepta mèdica on consti el nom de l’alumne, l’horari d’administració i la dosi a prendre.
 • Durant les hores de classe els pares no podran pujar a les classes. Si hi ha algun motiu molt urgent el conserge s’encarregarà d’avisar al tutor o tutora del vostre fill o filla. Recordeu que a les entrades (9hs i 15hs) les tutores no poden atendre les famílies ja que han d’estar amb els alumnes.

 

ENTREVISTES I INFORMES.

Les setmanes dedicades a entrevistes de famílies seran: al gener i a finals de juny. Caldrà que us apunteu  a les graelles que es penjaran al vestíbul del centre.

A part d’aquests dies, podreu demanar entrevista amb el tutor o tutora del vostre fill o filla sempre que ho cregueu oportú. Cada tutor-a informarà del dia setmanal previst per a l’atenció a pares

A Primària es donaran tres informes al llarg del curs; un a final de cada trimestre. A Educació Infantil un al desembre i un altre al juny.

 

PROJECTE DE SOSTENIBILITAT ESCOLAR.

 El nostre centre, entre d’altres projecte educatius, vetlla per la sostenibilitat, la cura i el respecte del medi ambient. Per tal de donar continuïtat al treball realitzat els darrers cursos i els propers quant a la millora de la biodiversitat i la gestió de materials i residus, us recordem:

 

 • El pati disposa de diferents contenidors per la recollida selectiva dels residus que es generen al centre (blau=paper, marró=material orgànic, groc=plàstic). Des del curs passat comptem també amb un contenidor de piles i bateries.

 

 • A l’hora de portar els esmorzats s’utilitzaran diferents alternatives a l’ús del paper d’alumini per tal de continuar reduint i eliminant el seu consum ( carmanyola, paper de cuina, film transparent..).

 

 • Continuarem potenciant el consum de fruita entre l’alumnat mantenint el dimecres com “el dia de la fruita”.

 

 • Tant al pati d’Educació Infantil com al de Primària tenim un jardí escolar en el qual els alumnes d’infantil i de cicle inicial treballen i vetllen per la seva cura, així com diferents arbres i vegetació objecte d’estudi dels alumnes del cicle mig. Continuarem també amb el treball de l’hort escolar engegat en cursos anteriors.

 

 • L’escola continua amb reutilització de llibres . Aquest projecte té com a objectiu promoure la cultura de l’aprofitament de recursos, l’estalvi i la reutilització de materials. Les normes a seguir per aconseguir un bon manteniment d’aquest material les teniu al decàleg que ja us vam lliurar.

Fins ara ha estat possible fer-ho gràcies a la implicació d’algunes famílies que han dedicat una part del seu temps a la revisió i organització dels llibres. Per poder-ho mantenir caldrà que més famílies participin a final i principi de curs.

 

 • Aquest curs el grup de 5è s’engrescarà en un projecte d’Emprenedoria dissenyat per fomentar la cultura emprenedora a l’Educació Primària a través de diferents activitats  i propostes didàctiques adreçades a l’alumnat. L’objectiu final és desenvolupar hàbits i comportaments emprenedors, facilitant la seva integració social d’una manera eficaç i satisfactòria

 

 • Continuarem desenvolupant altres projectes iniciats anteriorment com el de l’organització dels Delegats de classe a Primària, l’apadrinament lector, les activitats de la biblioteca, la trobada de flabiols, l’hort i el consum de fruita dos cops mensuals. Treballarem també un tema transversal a tots els nivells; aquest curs estarà relacionat amb l’educació emocional.

NORMES I HÀBITS DE CONVIVÈNCIA :

 • L’entrada a l’escola es farà tranquil·lament.
 • Pujarem les escales pel costat que ens han dit els mestres, poc a poc i parlant fluix.
 • Hem de tenir una actitud de respecte als companys, no es permeten les agressions físiques ni verbals. En cas de baralla greu s’haurà d’omplir un full d’incidència per part del mestre o persona responsable.
 • Els alumnes no sortiran de l’aula sense permís.
 • Hem de respectar i obeir a totes les persones adultes.
 • Hem de vetllar per tenir una escola bonica i neta. No hem de tirar papers al terra.
 • A cada aula hem de tenir un contenidor per recollir els papers i reciclar-los. Es farà un ús correcte dels diferents contenidors que hi ha al centre.
 • Trucarem a la porta abans d’entrar a l’aula i saludarem.
 • Abans de plegar hem de deixar l’aula ordenada i recollida.
 • Seurem correctament a les cadires.
 • Tindrem cura del mobiliari i espais de tota l’escola ( Aula, passadissos, pati…). En cas de fer malbé algun moble o material, es parlarà amb la família per tal de trobar una solució a la possible reparació o reposició.
 • Els alumnes no faran ús de mòbils, jocs, rellotges o d’altres objectes que facin soroll durant les estones de classe.
 • S’han de respectar i complir les normes recollides en el decàleg de la Reutilització dels llibres.
 • Quan hi anem al lavabo, hem de ser curosos i deixar-lo net. Vigilarem que no ens caigui aigua al terra.
 • Vindrem a l’escola amb roba i calçat adequat dintre d’unes normes d’higiene personal.
 • El dia d’Educació Física haurem de portar el material que determini l’especialista.

 

Us recomanem que comenteu aquestes normes amb els vostres fills i filles.

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ.

 Segons el  DECRET 181/2008, de 9 de setembre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments del segon cicle de l’educació infantil, en l’avaluació dels aprenentatges dels alumnes s’aplicaran els següents criteris d’avaluació:

 1. Saber explorar i reconèixer les parts, les possibilitats i característiques del seu propi cos. Expressar-se amb les pròpies emocions i iniciar-se en la seva identificació.
 2. Participar en el joc, a través del moviment, assimilant sensacions referides a l’espai i al temps i amb una comprensió progressiva de la necessitat d’unes normes.
 3. Tenir interès i confiança en els altres i sentir-se part del grup, establint relacions afectives positives mútues.
 4. Fer de manera autònoma, progressivament, activitats habituals referents a la pròpia cura, a les tasques escolars i en la relació amb els altres.
 5. Identificar característiques i regularitats en l’entorn natural, social i cultural, i utilitzar els recursos gràfics per recollir i comunicar les observacions.
 6. Fer anticipacions i comparacions dels resultats de les experimentacions, emprant les mesures adequades i la seva representació gràfica.
 7. Aplicar estratègies de càlcul, comparar, ordenar, classificar, reconèixer patrons i verbalitzar-ho.
 8. Usar la llengua oral, el gest i les imatges per expressar idees, desitjos, sentiments i emocions; escoltar i participar de manera activa en situacions habituals de conversa i d’aprenentatge amb l’ús d’un llenguatge no discriminatori, i amb actitud de respecte vers altres cultures i diferents llengües.
 9. Mostrar interès per la descoberta progressiva de les relacions entre el text oral i l’escrit, iniciar-se en l’ús funcional de la lectura i l’escriptura. Crear de manera individual i col·lectiva petits textos i dibuixos.
 10. Manifestar les habilitats necessàries per poder escoltar, observar, interpretar i crear en els diferents llenguatges: verbal, corporal, plàstic, musical, matemàtic i audiovisual, i incorporar la iniciació als instruments tecnològics (TIC).

 

 

IMPORTANT!!!

 

 • Recordeu que els nens amb de portar la bata i un got amb nansa (amb el nom posat) el dilluns i se’ls emportaran el divendres per rentar.

 

 • També hauran de portar una bossa de roba amb l’esmorzar i un tovalló.

 

 • Des de l’inici de curs podeu portar uns mitjons gruixuts per la sala de psicomotricitat. El dia que es faci la psico hauran de portar roba còmoda (tipus xandall) i calçat de belcro. Ja se us informarà del dia que la farà cada nivell.

 

 • La bata, les jaquetes i demés roba que es tregui ha d’estar marcada amb el nom i amb una beta àmplia per poder penjar-se.

 

 

 • Aprofitem per demanar-vos “UN PAQUET DE TOVALLOLETES HUMIDES” pels grups de P-4 i P-5. (més endavant ja se us demanarà altre tipus de material que calgui)

 

 

 

Molt bon inici de curs a tothom!!!!

 

 

La Direcció del centre.


 


ESCOLA CAN DEU