PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

El nostre projecte educatiu està basat en:

  • El desenvolupament integral, personal i social de l’alumnat, tot respectant les diferències individuals i característiques pròpies de cadascú afavorint la seva autonomia.
  • El respecte pels diferents ritmes evolutius, maduratius i d’aprenentatge, tot establint diferents estratègies per atendre la diversitat i l’atenció individualitzada.
  • L’arrelament de l’escola al seu entorn i la seva definició com a centre obert, democràtic, tolerant i solidari.
  • El foment de la llengua catalana com a llengua vehicular dels aprenentatges i d’ús habitual en la convivència de la comunitat educativa.
  • El treball pels valors de convivència, ordre, col·laboració i respecte vers els altres i envers el medi ambient.
  • L’adquisició per part de l’alumnat de les competències bàsiques i eines necessàries per entendre el món en el que viuen, els guiïn en el seu actuar i esdevinguin persones responsables, autònomes i integrades socialment.
  • La motivació per la recerca, la curiositat i, en definitiva, pel plaer d’aprendre.
  • L’estimulació per la sensibilitat artística dels alumnes en les vessants musical, plàstic, literari i visual.
  • Foment de les noves tecnologies de la informació i comunicació i dels mitjans audiovisuals.
  • La potenciació de l’esperit de col·laboració i participació de tota la comunitat educativa en la vida de l’escola: mares, pares, alumnes i mestres.

L’escola dóna continuïtat als projectes d’innovació engegats en cursos anteriors:

Projecte TIC (Tecnologies de la Informació i Comunicació).

El programa d’innovació en TIC té com a objectius impulsar la incorporació de les TIC en els processos d’ensenyament i aprenentatge, promoure la intercomunicació dins la comunitat educativa així com facilitar la cooperació i comunicació entre centres educatius.

Tenim un aula equipada amb ordinadors on tots els nivells de primària hi baixen un cop a la setmana en grup desdoblat. També disposem de dos i tres ordinadors per aula amb connexió a Internet.

Projecte d’innovació MAV (Mitjans audiovisuals).

Aquest programa té com objectiu potenciar la competència comunicativa audiovisual de l’alumnat, per tal que sigui capaç de comprendre i analitzar críticament els missatges audiovisuals entesos com a portadors d’ideologia i de valors, conèixer els processos de producció dels mitjans, i aprendre a crear els seus propis missatges audiovisuals utilitzant les eines tecnològiques necessàries.

El centre té un aula equipada amb materials audiovisuals ( càmeres digitals, de vídeo, portàtils…) i totes les aules disposen de pissarra digital.

Projecte d’innovació Biblioteca.punt edu.

El programa té per objectiu potenciar la biblioteca escolar com un espai de recursos on poder trobar tot tipus d’informació en diferents tipus de suport a l’abast de l’alumnat, del professorat i de la comunitat educativa, prioritzar el seu ús com a espai d’aprenentatge en el desenvolupament de les diferents àrees curriculars  i promoure l’hàbit lector.

El centre compta amb una biblioteca equipada amb varietat de material gràfic i informàtic (tres ordinadors) on els alumnes baixen en horari lectiu amb els mestres i també voluntàriament a l’hora del pati.

Pla experimental de llengües estrangeres. (PELE).

Aquest projecte té com a objectiu la introducció de l’anglès a educació infantil (P-4 i P-5) i la millora d’aquesta llengua a primària tot potenciant l’expressió oral, escrita i la comprensió lectora. disposem també d’aula d’anglès amb suficient equipament didàctic.

Projectes AGENDA 21.

 Ja fa temps que el nostre centre participa dels diferents programes de sostenibilitat i educació ambiental que ofereix l’AGENDA 21. Entre d’altres hem treballat el reciclatge de residus, la seguritat vial (camí escolar), l’alumini, el jardí sostenible a educació infantil i Cicle Inicial, l’estudi dels arbres a Cicle Mig, l’hort i compostatge a Cicle Superior i l’ús i reciclatge del paper.

Projecte Comunitari de Zona.

Des del curs 2007-2008 l’escola participa en un projecte conjuntament amb les escoles de la zona, els AMPAS, el CAP (sector d’infermeria), i l’ajuntament (sector benestar i salut). Aquest projecte té com a objectiu fomentar entre l’alumnat i les famílies “uns hàbits saludables d’alimentació”, així com l’estudi dels diferents aliments i l’augment del consum de fruites. Dediquem un dia a la setmana a esmorzar fruita i a realitzar diferents activitats relacionades amb el tema.

Projecte de música: “El flabiol i la dansa a l’escola” .

Aquest projecte es va iniciar a finals del curs 09-10 sent el nostre centre una de les cinc escoles pilot del projecte aquí al Vallès. Té com a objectiu introduir el flabiol i el tamborí a les escoles com a instrument d’ús i treball habitual a l’aula de música al llarg de l’escolaritat.

Altres projectes:

Projecte de càlcul mental i resolució de problemes “el QUINZET”. Té com a objectiu la millora de la competencia en la resolució de problemes i el càclcul mental a tots els nivells. Dedicació setmanal en tots les nivells.

Projecte Eix transversal.

 Cada any triem un tema per treballar  de forma diversa i variada tots els nivells educatius, de P-3 a sisè. Aquest projecte es porta a terme durant tot el curs escolar i procurem que hi participi tota la comunitat escolar. Aquest tipus de treball queda recollit en una exposició que realitzem a l’escola a final de curs.

 Projecte de Reutilització de llibres.

La reutilització és un projecte que involucra a tots els membres de la comunitat educativa del centre i es fonamenta en una idea bàsica: aprofitar els llibres que a final de curs es troben en bon estat.

La reutilització de llibres té com a objectius principals rebaixar la càrrega econòmica que cada curs suporten les famílies per l’adquisició dels  llibres de text i, introduir d’una manera pràctica als alumnes en l’educació de valors tals com el saber compartir, la solidaritat, la igualtat, el respecte i la responsabilitat davant dels materials comunitaris.

 

 ESCOLA CAN DEU